ประกาศแต่งตั้ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ลงนาม
เรื่อง “แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค”
ตามมติมหาเถระสมาคม การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ แต่งตั้งให้ พระราชพัชรมานิต(อัครเดช) ถิรจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี

เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓
แต่งตั้ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕